Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Urząd Miejski w Lubaczowie odpowiedzialny za prowadzenie Miasto Lubaczów – Urząd Miejski w Lubaczowie ‑ oficjalnego portalu Miasta Lubaczowa, zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie prawa użytkowników do prywatności. Prezentowana informacja opisuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach portalu lubaczow.pl i jego części składowych oraz jak wygląda ochrona danych osobowych użytkowników portalu.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu lubaczow.pl i jego części składowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu lubaczow.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Urząd Miejski w Lubaczowie wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Burmistrz Miasta Lubaczów, z siedzibą przy ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.lubaczow.pl lub na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez portal lubaczow.pl za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach proponowanych e-usług oraz usługi “Newsletter” i w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Szczegółowy cel oraz komplet niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkownika portalu lubaczow.pl.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Urzędowi Miejskiemu w Lubaczowie w ramach uruchomionych usług.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji w portalu lubaczow.pl, może się zwrócić bezpośrednio do administratora danych osobowych z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: iod@um.lubaczow.pl

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu lubaczow.pl dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu lubaczow.pl osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, jakie Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, z których pochodzą dane zarządzane przez administratora.

Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu lubaczow.pl

W ramach portalu lubaczow.pl i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających portal.

utworzone przez | 25.05.2018 14:05:21